Słownik pojęć bankowych - najważniejsze określenia

Słownik pojęć bankowych - najważniejsze określenia

Analizując parametry lokat i kont oszczędnościowych, przeglądając zapisy umów kredytowych, czytając artykuły na temat inwestowania, z pewnością spotkasz się z ogromem branżowych bankowych określeń. W artykule wyjaśnimy ich znaczenie, przekładając je na „ludzki”, zrozumiały język. Gotowy? Zaczynamy!

A

Analiza zdolności kredytowej

proces mający na celu ocenę zdolności kredytowej wnioskującego, czyli zdolności do spłaty zobowiązania wraz z odsetkami w figurujących w harmonogramie datach. Mówiąc prościej — analizując Twoją zdolność kredytową, bank precyzyjnie ocenia, czy będziesz w stanie terminowo spłacać kredyt w kwocie, o którą wnioskujesz.

Aneks (do umowy)

dokument, który uzupełnia lub zmienia pierwotną treść umowy. Zawarte w aneksie zmiany mogą dotyczyć okresu kredytowania, opłat, dodatkowej kwoty kredytu etc.

Autoryzacja transakcji płatniczej

to zgoda osoby składającej zlecenie płatnicze na jej przeprowadzenie. Autoryzując internetowy przelew bankowy, dajesz bankowi znak, że wyrażasz zgodę na realizację transferu.

B

Bankowość elektroniczna

forma usług bankowych, która pozwala na dostęp do konta przy pomocy urządzeń elektronicznych — komputera, smartfona, tabletu, terminalu POS i linii telekomunikacyjnych, w tym również internetu. Dzięki bankowości internetowej zrealizujesz operacje finansowe szybko, bezpiecznie i co ważne — wygodnie. Z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie, niezależnie od godzin pracy oddziałów banku.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny

instytucja zapewniająca bezpieczeństwo i stabilność systemu bankowego. To właśnie BFG chroni Twoje pieniądze zgromadzone na lokatach i kontach w bankach komercyjnych, spółdzielczych i SKOK-ach do równowartości 100 tys. euro.

Beneficjent

adresat środków finansowych.

C

Cashback

to usługa bankowa, która umożliwia — przy pomocy karty płatniczej — wypłatę gotówki w kasie sklepu, na podobnych zasadach jak ma to miejsce w bankomacie. Wbrew pozorom nie jest tożsama z usługą moneyback, zapewniającą zwrot części wydanych na zakupy środków finansowych.

Cesja

forma umowy cywilnoprawnej, w ramach której prawo wierzytelności zostaje przekazane innej osobie lub podmiotowi. Efektem zawarcia umowy cesji jest nabycie przez cesjonarjusza wszystkich prawi i ryzyk związanych z wierzytelnością. Dobrym przykładem, który pozwala w praktyczny sposób wyjaśnić mechanizm cesji, jest cesja polisy ubezpieczeniowych w związku z zawarciem umowy kredytu, np. hipotecznego. Dzięki cesji, w przypadku zaistnienia wydarzenia objętego ochroną ubezpieczeniowa, podmiotem uprawnionym do nabycia prawa do świadczeń odszkodowawczych, które przysługują osobie ubezpieczonej, będzie bank.

D

Debet

limit środków, który w ramach użytkowania konta osobistego może pożyczyć Ci bank. Można określić go także mianem ujemnego salda rachunku.

E

Express Elixir

to rodzaj przelewów natychmiastowych obsługiwanych przez Krajową Izbę Rozliczeniową. Jeśli wykonasz przelew Express Elixir, pieniądze trafią na konto odbiorcy w ciągu zaledwie kilku minut.

H

Hipoteka

to ograniczone prawo rzeczowe służące zabezpieczeniu wierzytelności.

Pozwala ona na zaspokojenie roszczeń kredytodawcy (lub innego wierzyciela) z obciążonej hipoteką nieruchomości w przypadku braku spłaty zobowiązania. Powstaje ona w momencie dokonania wpisu w księdze wieczystej, wygasa po całkowitej spłacie kredytu.

I

IBAN — International Bank Account Number

międzynarodowy standard numeracji rachunków bankowych. Umożliwia on wykonywanie przelewów na zagraniczne rachunki bankowe oraz na otrzymywanie przelewów od podmiotów zagranicznych na konta w kraju. Składa się on z 26 cyfr. Dwie pierwsze to suma kontrolna określona na podstawie pozostałych cyfr. 8 kolejnych określa numer rozliczeniowy banku lub jego placówki. To właśnie dzięki niemu istnieje możliwość zidentyfikowania konkretnej instytucji. Ostanie 16 cyfr to właściwy numer konta klienta.

Inflacja

spadek siły nabywczej pieniądza powodujący proces stopniowego wzrostu cen w gospodarce. To właśnie na skutek inflacji zawartość Twojej skarbonki z roku na rok traci swoją wartość. Skutecznym sposobem na ochronę oszczędności przed jej skutkami jest ulokowanie ich na lokacie terminowej lub oprocentowanym rachunku oszczędnościowym.

K

Kapitalizacja odsetek

określa częstotliwość dopisywania kwoty wypracowanych zysków do zgromadzonego na koncie oszczędnościowym lub lokacie kapitału. Im częstsza, tym wyższe zyski.

Karta kredytowa

kredyt bankowy, który przybiera formę udzielonego przez bank limitu środków. Każda wykonana kartą transakcja zmniejsza limit, każda spłata go odbudowuje. Dużą zaletę karty kredytowej jest możliwość uniknięcia płatności odsetek. Jeśli spłacisz zadłużenie w czasie tzw. okresu bezodsetkowego, kredytodawca ich nie naliczy.

Karta debetowa

karta płatnicza służąca do rozliczania płatności bezgotówkowych i dokonywania wypłat z bankomatów. W przeciwieństwie do karty kredytowej, która jest niezależnym produktem bankowym, karta debetowa jest ściśle powiązana z kontem osobistym.

Komisja Nadzoru Finansowego

instytucja, która sprawuje nadzór nad sektorem bankowym, rynkiem kapitałowym, ubezpieczeniowym, emerytalnym i nad instytucjami płatniczymi. Jej głównym celem jest zapewnienie stabilności, bezpieczeństwa oraz przejrzystości rynku usług finansowych.

L

LIBOR (London InterBank Offered Rate)

referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Obecnie wpływa przede wszystkim na koszty kredytów hipotecznych w zagranicznych walutach: frankach szwajcarskich (CHF), funtach brytyjski (GBP), dolarach amerykański (USD), jenach japońskich (JPY) czy euro (EUR).

Lokata

depozyt bankowy zawierany na określony w umowie okres. Pozyskane z lokat środki bank przeznacza na udzielanie kredytów. W zamian wypłaca im zysk w postaci odsetek.

M

Moneyback

popularna usługa bankowa, w ramach której klient wykonujący płatności bezgotówkowe (najczęściej kartą) może odzyskać część wydanych na zakupy środków.

O

Oprocentowanie nominalne

podstawowy rodzaj oprocentowania określający wartość procentową odsetek w skali roku. Oprocentowanie nominalne określa stopę procentową, według której instytucja finansowa (bank, leasingodawca, pozabankowa instytucja finansowa) będzie wyliczać odsetki od kredytu/pożyczki czy zysk z lokaty/konta oszczędnościowego.

P

Podatek Belki

podatek od zysków kapitałowych wprowadzony w 2002 roku. Opodatkowaniu podatkiem Belki podlegają oszczędności zgromadzone na lokatach bankowych i depozytach, dochody pochodzące z inwestycji na giełdzie papierów wartościowych i innych instrumentów finansowych. Wartość podatku Belki wynosi obecnie 19%.

Profil zaufany

rodzaj podpisu elektronicznego. Umożliwia podpisywanie podań, wniosków i innych oficjalnych dokumentów przez internet.

Przelew SEPA

przelew międzynarodowy wykonywany w walucie EURO pomiędzy rachunkami w bankach na terenie UE oraz Islandii, Liechtensteinu, Norwegii i Szwajcarii. Odbiorca może otrzymać przelew SEPA nawet w ciągu jednego dnia roboczego od momentu wysłania środków przez nadawcę.

R

ROR — rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, czyli potocznie — konto osobiste

Jeden z najpopularniejszych produktów bankowych służy przede wszystkim do otrzymywania wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, wykonywania przelewów oraz realizowania płatności.

RRSO

rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu (pożyczki). Wartość RRSO stosowana w konstrukcjach kredytów i pożyczek precyzyjnie odzwierciedla rzeczywiste koszty korzystania z kredytu. Uwzględnia ona bowiem nie tylko oprocentowanie, ale także wszystkie inne koszty (np. prowizję czy ewentualne ubezpieczenie) towarzyszące pożyczeniu pieniędzy.

S

SKOK

spółdzielcza kasa oszczędnościowo-kredytowa. Instytucja finansowa, która nie jest bankiem, jednak podobnie jak bank może oferować klientom rozmaite produkt finansowe — konta osobiste, depozyty czy pożyczki. Działalność SKOK-ów jest objęta kontrolą Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

W

WIBOR (Warsaw Interbank Offered Rate)

referencyjna wysokość oprocentowania pożyczek na polskim rynku międzybankowym. Znacząco wpływa na oprocentowanie kredytów dla osób fizycznych.

Komentarze
Dodaj komentarz