BFG, czyli czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

BFG, czyli czym jest Bankowy Fundusz Gwarancyjny?

Bankowy Fundusz Gwarancyjny jest „strażnikiem” bezpieczeństwa depozytów zgromadzonych w bankach i SKOK-ach. Czym jest w praktyce i na czym polega jego działalność? Sprawdźmy.

Bankowy Fundusz Gwarancyjny to instytucja, która działa na mocy ustawy z 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz. U. z 2019 r. poz. 795 i 730), która obowiązuje od 9 października 2016 r. Jej główną rolą jest zapewnienie stabilności polskiego systemu finansowego poprzez realizację rozmaitych działań.

Zadania Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w praktyce

Do zadań Bankowego Funduszu Gwarancyjnego należą m.in.:

 • gwarancja depozytów zgromadzonych w bankach i SKOK-ach: realizacja wypłaty środków gwarantowanych deponentom i wykonywanie innych obowiązków wynikających z gwarantowania depozytów;
 • weryfikacja informacji zawartych w systemach wyliczania podmiotów objętych systemem gwarantowania;
 • gromadzenie i analiza informacji na temat podmiotów, które są objęte systemem gwarantowania;
 • przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji instytucji finansowych zagrożonych bankructwem; przygotowywanie, aktualizacja i ocena wykonalności planów;
 • przeprowadzanie przymusowej restrukturyzacji;
 • umarzanie i konwersja instrumentów kapitałowych;
 • udzielanie zwrotnej pomocy finansowej kas zagrożonych niewypłacalnością;
 • nabywanie wierzytelności kas;
 • świadczenie pomocy podmiotom przejmującym kasy, wybrane prawa majątkowe lub wybrane zobowiązania kas;
 • weryfikacja prawidłowości wykorzystania otrzymanego wsparcia.

BFG a gwarancja depozytów

Z perspektywy konsumentów, regularnie korzystających z usług banków i SKOK-ów najważniejszym zadaniem BFG jest z pewnością ochrona depozytów. To właśnie dzięki funduszowi umieszczone w bankach i SKOK-ach oszczędności są bezpieczne, a przypadku upadłości instytucji finansowej klient może je odzyskać.

Pod ochroną funduszu pozostają środki/depozyty zgromadzone na lokatach, kontach osobistych oraz kontach oszczędnościowych w:

 • bankach krajowych, czyli tych mających siedzibę w Polsce;
 • spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych;
 • oddziałach banków zagranicznych, czyli banków z siedzibą za granicą, na terytorium państwa niebędącego członkiem UE.

W przypadku banków krajowych oraz oddziałów banków zagranicznych na ochronę zdeponowanych środków mogą liczyć:

 • osoby fizyczne i prawne,
 • organizacje niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,
 • szkolne kasy oszczędnościowe,
 • pracownicze kasy zapomogowo-pożyczkowe,
 • rady rodziców.

W przypadku SKOK-ów są to:

 • osoby fizyczne,
 • organizacje pozarządowe,
 • jednostki organizacji kościoła lub związku wyznaniowego,
 • związki zawodowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe.

Co ważne, BFG chroni zdeponowane środki jedynie do określonego limitu. Wynosi on 100 000 euro (w przeliczeniu na złotówki) dla każdego klienta. Ochronie podlegają depozyty we wszystkich walutach.

Jak odbywa się wypłata środków z BFG?

W przypadku upadłości banku lub SKOK-u instytucja przygotuje listę klientów, którym należy się wypłata środków z BFG wraz z przyporządkowanymi do każdego z nich kwotami. Wypłaty odbywają się w gotówce lub na rachunek bankowy za okazaniem dokumentu tożsamości. Zazwyczaj nie później niż w ciągu 20 dni. Jeśli dojdzie do upadłości instytucji finansowej, szczegółowe zasady wypłat znajdą się z pewnością na stronie internetowej BFG. Będą opublikowane także w ogólnopolskich dziennikach.

Komentarze
Dodaj komentarz